logo thich truyen, thichtruyen.vn

Nhà tài trợ:

Thất Thân Làm Thiếp (Full)

12/02/2013, lúc 10:14 |

Thất Thân Làm Thiếp


Tác giả: Nguyệt SinhVăn án


Trước khi xuất giá 3 ngày, nàng bị người ta cưỡng gian, hôn ước bị hủy bỏ.


Nàng vốn là tài nữ Vân Quốc, hắn là Thiếu trang chủ của Phượng Vũ Cửu Thiên, tài nữ với giai nam, là vi giai đàm, nhưng hôm nay biến đổi, nói đến chuyện đó, người nhà của nàng cũng đều lắc đầu.


Nàng, không biết tại sao vận mệnh lại trêu nghẹo nàng như thế.


Cảm giác lên voi rồi xuống chó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.


Vốn dĩ phải cảm tạ Lão thái thái của Phượng gia, vì quá yêu thích nàng, không thể cưới nàng làm chính thất, bèn để nàng làm tiểu thiếp của Phượng Cô, không cần ở trong nhà, làm phiền lòng mẫu thân.


Chính vào lúc thấy cái liếc mắt của Phượng Cô, nàng mới biết được, nàng đã sai lầm thế nào.


Ánh mắt kia, nàng làm sao quên được, đó là ánh mắt đã hủy hoại cả đời nàng.


Ai có thể nghĩ đến, kẻ cưỡng gian nàng lại là Phượng Cô – Thiếu trang chủ của Phượng Vũ Cửu Thiên, nói nàng không hận hắn là nói dối. Nhưng nàng làm sao đối đầu với hắn được, hơn nữa nàng còn có mẫu thân, người thân duy nhất của nàng, nàng không thể không cố gắng nhẫn nhục!


Vì vậy chỉ có thể thuyết phục bản thân, cho bản thân cuộc sống thong dong, cố gắng quên đi những điều không thể chịu đựng.


Chỉ có điều, thật sự có thể quên sao?


****************************************


Mời các bạn đọc truyện:


PHẦN I: CUỐN ẨN NHẪN


Thất Thân Làm Thiếp – Chương 01


Thất Thân Làm Thiếp – Chương 02

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 03

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 04

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 05

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 06

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 07

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 08

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 09

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 10

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 11

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 12

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 13

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 14

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 15

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 16

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 17

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 18

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 19

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 20

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 21

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 22

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 23

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 24

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 25

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 26

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 27

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 28

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 29

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 30

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 31

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 32

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 33

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 34

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 35

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 36

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 37

PHẦN II: CUỐN PHẢN KHÁNG

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 38

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 39

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 40

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 41

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 42

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 43

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 44

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 45

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 46

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 47

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 48

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 49

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 50

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 51

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 52

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 53

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 54

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 55

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 56

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 57

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 58

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 59

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 60

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 61

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 62

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 63

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 64

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 65

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 66

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 67

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 68

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 69

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 70

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 71

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 72

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 73

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 74

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 75

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 76

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 77

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 78

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 79

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 80

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 81

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 82

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 83

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 84

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 85

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 86

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 87

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 88

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 89

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 90

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 91

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 92

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 93

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 94

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 95

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 96

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 97

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 98

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 99

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 100

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 101

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 102

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 103

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 104

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 105

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 106

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 107

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 108

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 109

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 110

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 111

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 112

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 113

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 114

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 115

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 116

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 117

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 118

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 119

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 120

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 121


Thất Thân Làm Thiếp – Chương 122

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 123

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 124

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 125

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 126

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 127

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 128

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 129

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 130

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 131

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 132

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 133

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 134

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 135

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 136

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 137

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 138

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 139

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 140

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 141

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 142

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 143

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 144

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 145

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 146

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 147

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 148

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 149

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 150

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 151

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 152

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 153

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 154

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 155

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 156

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 157

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 158

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 159

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 160

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 161

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 162

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 163

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 164

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 165

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 166

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 167

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 168

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 169

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 170

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 171

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 172

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 173

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 174

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 175

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 176


Thất Thân Làm Thiếp – Chương 177

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 178

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 179

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 180

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 181

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 182

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 183

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 184

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 185

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 186

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 187

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 188

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 189

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 190

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 191

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 192

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 193

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 194

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 195


Thất Thân Làm Thiếp – Chương 196

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 197

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 198

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 199

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 200

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 201

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 202

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 203

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 204

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 205

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 206

Thất Thân Làm Thiếp – Ngoại Truyện 01

Thất Thân Làm Thiếp – Ngoại Truyện 02

Thất Thân Làm Thiếp – Ngoại Truyện 03

Thất Thân Làm Thiếp – Ngoại Truyện 04

Thất Thân Làm Thiếp – Ngoại Truyện 05

Thất Thân Làm Thiếp – Ngoại Truyện 06

Thất Thân Làm Thiếp – Ngoại Truyện 07

Thất Thân Làm Thiếp – Ngoại Truyện 08

Thất Thân Làm Thiếp – Ngoại Truyện 09

Thất Thân Làm Thiếp – Ngoại Truyện 10

Thất Thân Làm Thiếp – Ngoại Truyện 11

Thất Thân Làm Thiếp – Ngoại Truyện 12

Thất Thân Làm Thiếp – Ngoại Truyện 13

Thất Thân Làm Thiếp – Ngoại Truyện 14


Truyện TEEN - Truyện Ngôn Tình

Cảnh báo: Website mạo danh ThichTruyen.VN để cài Virus tự động gửi tin nhắn. Đọc chi tiết

Bình luận

  • Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận. Click vào đây để đăng nhập.

  •